Hiển thị bài viết mới theo Category trong WordPress

Trong bài viết này mình sẽ nói về cách Hiển thị bài viết mới theo Category trong WordPress, chủ đề này có lẽ đã được khá nhiều Website viết rồi, nhưng hầu như là sử dụng plugin.

Đối với những Developer làm việc nhiều với WordPress chắc hẳn đây là một vấn đề khá đơn giản, Nhưng với những bạn mới bước vào tìm hiểu và tự code chức năng thì nó khá quan trọng cho thời điểm khởi đầu.

– Trước tiên bạn cần tìm hiểu về Vòng lặp(Loop) lấy danh sách bài trong WordPress

<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
// các thông tin bài viết
<?php endwhile ; wp_reset_query() ;?>

WordPress hỗ trợ bạn có thể lấy các bài viết 1 cách dễ dàng với vòng lặp While như bên trên, Với vòng lặp này mặc định bạn sẽ xuất ra tất cả các bài viết ở Post_type là Post(các bài trong mục POST ở trang quản trị) trong Website của mình.

– Vậy ta cần thêm một số điều kiện cho vòng lặp này để có thể lấy được bài viết theo Category

<?php $hts = new WP_Query(array( 'post_type'=>'post',
'post_status'=>'publish',
'cat' => 1,
'orderby' => 'ID',
'order' => 'DESC',
'posts_per_page'=> 4));
?>
<?php while ($hts->have_posts()) : $hts->the_post(); ?>
// các thông tin bài viết
<?php endwhile ; wp_reset_query() ;?>

 

Giải thích :

  • new WP_Query(): Tạo Query mới có điều kiện bên trong
  • ‘post_type’=>’post’: Hiển thị các bài viết trong Post type là Post
  • ‘post_status’=>’publish’: Hiển thị các bài có trạng thái là đã đăng
  • ‘cat’ => 1: Hiển thị các bài viết ở Category có ID là 1 (đây chính là mấu chốt của bài này)
  • ‘orderby’ => ‘ID’,’order’ => ‘DESC’: Hiển thị bài viết từ mới đến cũ
  • ‘posts_per_page’=> 4: Hiển thị số bài viết là 4
  • $hts->have_posts(): Áp dụng Query trên vào vòng lặp của WordPress

Ví dụ chi tiết: Chúng ta sẽ làm 1 box Hiển thị bài viết theo Danh mục như sau:

– Tạo phần hiển thị tên danh mục và Link:


<div class="title_category"><a href="<?php echo get_category_link( id_của_category ); ?>"><?php echo get_cat_name( id_của_category);?></a></div>

– Tạo Vòng lặp hiển thị các bài viết của Danh mục này:

<?php $hts = new WP_Query(array( 'post_type'=>'post',
'post_status'=>'publish',
'cat' => id_của_category,
//thay id_của_category bằng id danh mục bạn muốn hiển thị nhé
'orderby' => 'ID',
'order' => 'DESC',
'posts_per_page'=> 5));
?>
<?php $i=1; while ($hts->have_posts()) : $hts->the_post(); ?>
<?php if($i==1){ ?>

<div class="bai_dau_tien">
 <a href="<?php the_permalink() ;?>" class="anh_bai_viet"> 
 <?php the_post_thumbnail("thumbnail",array( "title" => get_the_title(),"alt" => get_the_title() ));?>
 </a>
 <a href="<?php the_permalink() ;?>" class="tieu_de_bai_viet"><?php the_title() ;?></a>
 

 <?php the_excerpt() ;?>
 

</div>

<?php } else { ?>

<div class="cac_bai_con_lai"><a href="<?php the_permalink() ;?>"><?php the_title() ;?></a> </div>

<?php } ?>
<?php $i++; endwhile ; wp_reset_query() ;?>

Giải thích :
với mục đích hiển thị bài đầu tiên khác với các bài còn lại trong vòng lặp nên mình đã gán biến i=1, sau đó check nếu i == 1 thì sẽ hiển thị theo div bài đầu tiên, ngược lại các bài tiếp theo sẽ hiển thị như mặc định. Đây là kiến thức khá cơ bản trong PHP, nếu bạn chưa hiểu có thể để lại comment câu hỏi cho mình.

Leave A Comment