Reset MySQL root password

Trong trường hợp bạn quên mất mật khẩu root MySQL, hãy thực hiện theo các bước sau để thay đổi mật khẩu MySQL root này.

Stop MySQL service

Ubuntu và Debian dùng lệnh này:

CentOS, Fedora và RHEL dùng lệnh này:

Start MySQL không cần password

Chú ý có ký tự & ở cuối câu lệnh:

Kết nối tới MySQL

Cập nhật mật khẩu root mới

Thay your_new_password bằng mật khẩu của bạn:

Stop và Start lại MySQL service

Ubuntu và Debian:

CentOS, Fedora và RHEL:

Log in vào MySQL

Thử lại mật khẩu mới bằng cách login lại vào MySQL Server

Chúc bạn thành công