Hướng dẫn thêm icon vào đầu các thông tin liên hệ như Email, Phone, Hotline

Để thêm các icon vào đầu các dòng thông tin Liên hệ như Email, Phone, Hotline như sau:

Bước 1: Bạn vào Plugins tìm plugin sau: Font Awesome

Bạn Kích hoạt Plugin đó lên sau đó vào các mục cần thêm thực hiện như sau.

Bước 2: Thêm vào đầu các dòng đoạn như sau. Bạn có thể thêm mầu cho đẹp nhé.

<h3>Phòng kinh doanh</h3>
<p><strong><i class="fas fa-phone-alt"></i> Hotline:</strong> 094.941.4345</p>
<p><strong><i class="fas fa-envelope"></i> Email:</strong> uqmsvn@gmail.com</p>

Thêm mầu vào style nhé:

.fa-headphones, .fa-phone-alt, .fa-envelope, .fa-map-marker-alt, .fa-mobile-alt, .fa-globe {
    color: #01b700;
}

Như vậy là xong rồi đó. Nhìn cũng đẹp hơn cho mục Liên hệ nhỉ 🙂